Regulamin

Regulamin – Dotyczy rezerwacji usług oferowanych przez firmę Rivent-Sport

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji i terminów płatności za rezerwację oraz pełnej płatności za zarezerwowane usługi.
 2. Umowa rezerwacji zawierana jest z Organizatorem drogą elektroniczną lub przez korespondencję tradycyjną.
 3. Rezerwację dokonać można drogą elektroniczną, potwierdzoną korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji, korespondencję tradycyjną lub  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń na stronie www.rivent.pl
 4. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej prześlemy na wskazany przez Państwa adres e-mail wstępne potwierdzenie rezerwacji.
 5. Zaliczka, o której mowa winna być wpłacona na konto w formie przelewu bankowego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.
 6. Rezerwację uważa się za dokonaną w chwili zaksięgowania wpłaty zaliczki.
 7. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
 8. Osoba zgłaszająca bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie zaliczki i pełnej wpłaty za wszystkie osoby wymienione w umowie.
 9. Pełna opłata za usługę powinna być uiszczona przez Klienta w terminie uzgodnionym z Organizatorem nie później jednak niż w dniu przed rozpoczęcia imprezy.
 10. Klient ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy informując wcześniej o tym fakcie Organizatora.
 11. Anulowanie rezerwacji dokonywane jest wyłącznie drogą mailową lub listownie. Anulowanie rezerwacji zostaje uznane tylko w przypadku skutecznego potwierdzenia otrzymania rezygnacji przez Organizatora.
 12. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora powiadomienia o rezygnacji przez Klienta.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi zwrócone zostaje :

 • 80% wartości zaliczki / zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed terminem usługi.
 • 50% wartości zaliczki / zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowaną usługą.
 • Zaliczka / Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni.
 • Uczestnik w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia zobowiązuje się do zapłaty za całość zarezerwowanej usługi.

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku/zaliczki.